Encyklopedie velehor světa, Atlas krajiny Slovenskej republiky, Mapa Vysokých Tatier

Encyklopedie velehor světa Myšlienku napísať encyklopédiu svetových veľhôr nosili František Kele a Peter Mariot v hlavách viac ako štvrťstoročie. Už v roku 1974 na pôde Slovenskej geografickej spoločnosti Slovenskej akadémie vied založili Sekciu pre výskum vysokých pohorí a expedičnú činnosť. Jedným z jej cieľov bola popularizácia informácií o vysokých pohoriach sveta v médiách a špecializovaných knižných publikáciách. V roku 2004 uzrela v českom vydavateľstve Fontána svetlo sveta knižná encyklopédia o svetových veľhorách. Populárno- vedecký charakter a rozsah encyklopédie určili koncepciu a štruktúru pri konečnom výbere hesiel. Autori encyklopédiu zoradili premyslene a metodicky zmysluplne, pričom je zrejmé, že väčšinu hesiel „zažili na vlastnej koži“. Abecedne zoradili takmer 800 hesiel, pričom v texte sa orientovali predovšetkým na definíciu geografickej polohy opisovaného subjektu. Čitateľ tak rýchlo a jednoducho získa základné informácie o najvyšších a najzaujímavejších svetových pohoriach. Údaje pri heslách dopĺňa množstvo pôvodných a kvalitných farebných fotografií autorov textu a celý rad názorných mapiek aj z menej známych oblastí. Záver knihy ucelene obohacuje viac ako 20 prehľadných tabuliek, napríklad zoznam vrcholov vyšších ako 8 000 m zoradený v poradí, v akom na ne vystúpil človek, vývoj českého a slovenského výškového rekordu, podrobné členenie Álp a Karpát, zoznam alpských štvortisícoviek, najvyššie štíty európskych štátov, vrcholy sveta vyššie ako 7 000 m, výškové rekordy z Vysokých Tatier a pod. Encyklopédia veľhôr sveta je bezpochyby dielo, ktoré osloví všetkých ľudí, pre ktorých je cestovanie a spoznávanie nových kútov sveta koníčkom. Celkom určite sa stane inšpiráciou aj pre mladých cestovateľov. Veríme, že kniha bude mať úspech nielen u českých, ale aj u slovenských čitateľov. Cena: 428 Kč Atlas krajiny Slovenskej republiky Zaujímavou publikáciou na slovenskom knižnom trhu, ktorá si zasluhuje pozornosť, je Atlas krajiny Slovenskej republiky. Kolektívu autorov jeho tvorba trvala šesť rokov. Na začiatku prípravné práce zastrešovalo Ministerstvo kultúry SR, neskôr ich koordinovalo Ministerstvo životného prostredia SR pod odbornou garanciou Ústavu krajinnej ekológie SAV. Kartografické dielo, ktoré podáva komplexný obraz územia Slovenska, na 344 stranách prináša množstvo informácií obohatených o obrazový, fotografický a faktografický materiál. Publikácia sa člení na 10 kapitol: Krajina a jej zobrazenie, Vývoj osídlenia a mapového zobrazenia, Poloha, Prvotná krajinná štruktúra, Druhotná krajinná štruktúra, Obyvateľstvo a jeho aktivity v krajine, Prírodno-socioekonomické regióny, Chránené územia a prírodné zdroje, Stresové javy v krajine, Krajina ako životné prostredie človeka. Jednotlivé kapitoly sa ďalej členia na subkapitoly. Atlas okrem 717 máp v mierkach od 1 : 500 000 do 1 : 40 000 000 obsahuje aj satelitné snímky, ortofotomapy, ilustrácie, grafy, trojrozmerné zobrazenia, fotografie a reprodukcie známych malieb slovenskej krajiny. Atlas krajiny Slovenskej republiky vyšiel vo viacerých verziách. V tlačenej podobe je na trhu viazaná verzia (48 x 54 cm) a voľná verzia (voľné listy v samostatnom balení). V elektronickej podobe vyšla publikácia v CD-ROM (kópia tlačenej verzie vo formáte .pdf) a DVD verzii. DVD verzia obsahuje populárno-vedecký film na doplnenie kartografického diela a dynamickú databázovú aplikáciu (GIS), ktorá umožňuje ľubovoľné skladanie a interpretáciu informácií z tlačenej verzie. Cena: tlačená viazaná verzia (48x54 cm): 2 300 Sk
tlačená voľná verzia (voľné listy): 2 100 Sk
CD-ROM (kópia tlačenej verzie): 300 Sk
DVD verzia: 1 500 Sk
Vysoké Tatry Turistická mapa 1:50 000 Vydavateľstvo SHOCART po vydaní turistickej mapy Malé Karpaty – Bratislava ponúka ďalšiu turistickú mapu s názvom Vysoké Tatry. Aj táto mapa je v mierke 1 : 50 000. Na spracovaní turistických informácií a značkovaných trás sa podieľal Klub slovenských turistov, čo sa pozitívne prejavilo zachytením skutočne aktuálneho stavu spomínaných prvkov. Názvy všetkých turistických informačných miest (TIM) sú pre mapu prínosom. Dobrou pomôckou pre turistov sú aj časové údaje medzi jednotlivými TIM, ktoré korešpondujú s údajmi na smerovkách v teréne a zohľadňujú rozdielny charakter trasy v oboch smeroch. Keď si však vydavateľ zabezpečil kvalitu turistickej náplne, bolo by vhodné, aby si zabezpečil aj garanciu po jazykovej stránke, pretože v mape a sprievodných textoch sa vyskytujú prehrešky voči spisovnej slovenčine. Výškopis vyjadrený desaťmetrovým intervalom vrstevníc je vítaným prínosom a vhodne ho dopĺňa dobre spracovaný tieňovaný terén. Za úvahu stojí zmiernenie farebnej intenzity tieňovania, aby sa zlepšila čitateľnosť mapy vo vyšších polohách. Celkove by mohol byť základný topografický podklad bohatší, ak by sa využil priestor vyplnený opakovaním rovnakých názvov pre viaceré pojmy v jednej lokalite. Napríklad Tatranská Polianka je opísaná trikrát – ako názov osady, TIM a železničná zástavka. Podobné je to pri Tatranských Zruboch, Tatranskej Lesnej, atď. To znamená, že plocha mapy nie je dostatočne využitá na ďalšie informácie. Nová mapa s aktualizovanými turistickými informáciami však istotne poteší a bude dobrým pomocníkom pre každého turistu, ktorý navštívi Vysoké Tatry. Cena: 109 Sk

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk